Periodiek biedt DIT is TV acties aan via Social media. Onze (lopende) acties vindt u op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/ditistv

 

1. Algemeen 

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door DIT is TV B.V., gevestigd te Maastricht, aan het adres Wilhelminasingel 64 (hierna: “DITisTV”) georganiseerde promotionele actie (hierna: “deze Actie”) 

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden. 

1.3 DITisTV is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat DITisTV daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden zijn jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door DITisTV bekend gemaakt worden via de website en op Facebook.

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is DITisTV gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.5 De actie begint op in Facebook gepresenteerde tijdsperiode bij de actie. 

1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

2. De Actie

Wat moet je doen? Dat kunt u lezen bij de actie die op dat moment is gepresenteerd op onze Facebook pagina.

3. Voorwaarden 

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor inwoners van Nederland die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. Indien je jonger bent dan 18 jaar moet jij toestemming hebben van jouw ouder(s) c.q. verzorger(s) om mee te doen aan deze Actie. Door deelname aan deze Actie verklaar jij daaraan te hebben voldaan.

3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode. 

3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. 

3.5 DITisTV is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening zijn dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie. 

3.6 DITisTV behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken en/of de prijzen van de Actie te wijzigen indien de omstandigheden dat vereisen. 

3.7 Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.

3.8 Persoonsgegevens die bij deelname aan deze Actie aan DITisTV worden verstrekt, zullen uitsluitend voor deze Actie worden gebruikt en niet aan derden worden verstrekt, een en ander conform onze privacyverklaring.

4. De Prijs

4.1 De prijs kunt u altijd vinden bij desbetreffende bericht dat word geplaatst bij de actie.

5. Uitkering van prijzen 

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs. 

5.2 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van DITisTV. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. 

5.3 Gebruik van de DITisTV ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. DITisTV kunnen niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars.

5.4 Prijzen zullen worden uitgekeerd in vorm van coupon codes mits anders word aangegeven.

5.5 Een jury, bestaande uit een aantal mensen van het hoofdkantoor van DITisTV, zal uiterlijk binnen 7 werkdagen na einde prijs periode de winnaars van de prijs bepalen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

6. Publiciteit 

6.1 De winnaars van de prijzen geven door deelname aan deze Actie DITisTV toestemming om hun namen en eventueel en/of beeldmateriaal te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van DITisTV verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van DITisTV hebben daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

7. Aansprakelijkheid

7.1 DITisTV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie en actiewebsite.

7.2 Deelname aan de Actie is geheel voor eigen risico. 

8. Klachten 

8.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij onze contact pagina.